กำหนดการ

กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 : นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

09.00 – 10.00 น.ลงทะเบียน
10.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
10.45 – 12.00 น.การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย
ชมนิทรรศการผลงานโปสเตอร์

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

09.00 – 9.30 น.ลงทะเบียน
9.30 – 12.00 น.การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย
ชมนิทรรศการผลงานโปสเตอร์
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย
ชมนิทรรศการผลงานโปสเตอร์

หมายเหตุ  

  1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น.  และ เวลา 14.30 – 14.45 น.