วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของตนเองสู่สาธารณชน

4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ

5. เพื่อให้เกิดการสร้างนักวิจัยสร้างสรรค์รุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยและระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน และเกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ให้เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม

3. นักเรียน/นักศึกษา

4. ผู้สนใจทั่วไป

5. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน