หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  การจัดเวทีเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่เป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการไปสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและยั่งยืนยิ่งขึ้น  และเพื่อช่วยให้เกิดการสร้างความร่วมมือในการทำผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ทั้งระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย