ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 


 

สรุปงานศิลปากรวิจัยครั้งที่ 6

Download เอกสาร "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6"

วันที่ 16 มกราคม 2556

งานสร้างสรรค์ปัจจัยหลักทางด้านวิชาการเพื่อการพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์ชีวิต 2 ตอนนาฬิกาทราย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เผ่าสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกมเพื่อการเรียนรู้,ตารางธาตุ (Game – based Learning : Periodic Table) โดย อาจารย์จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มิติของงานสิ่งทอ การทับซ้อนของเส้นใย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การตีความบทเพลง Suite Persane โดย Andre Caplet โดย อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดสรรทุนสร้างสรรค์โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 17 มกราคม 2556

โอกาสของศิลปากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเทศไทยกับ ASCC ในมิติทางวัฒนธรรม โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ และอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับธุรกิจการส่งออกของไทย โดย นายสุวรรณ คงขุนเทียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 18 มกราคม 2556

การอนุรักษ์งานศิลปกรรมและโบราณสถานในประเทศไทย โดย นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร

แนวความคิดและตัวอย่างการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีเพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

การคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการอนุรักษ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตร์ในกระบวนการอนุรักษ์ศิลป์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนางานอนุรักษ์ศิลปะภายในหอศิลป์ โดย นายสุชา ศิลปชัยศรี (นักวิชาการช่างศิลป์) หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง จาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, โรงเรียนราชินีบูรณะ และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ระหว่างในวันที่ 16-18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  

โครงการประชุมวิชาการ
หลักการและเหตุผล
            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สนับสนุนการทำวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ  มาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย กลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาโดยตลอด  การจัดเวทีเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่เป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างงานวิจัยสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น นอกจากผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย            การจัดโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้กับสาธารณชนแล้ว ยังช่วยในการสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยสร้างสรรค์ทั้งระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดงานวิจัยสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทั้งที่เป็นผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ของตนเองสู่สาธารณชน

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลของการวิจัยสร้างสรรค์ระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดการสร้างนักวิจัยสร้างสรรค์รุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยและระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน

เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยสร้างสรรค์ของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา

 

กำหนดการ
16 มกราคม 2556  
11.30 – 13.20 น. ลงทะเบียน
13.20 – 14.10 น.    การบรรยายพิเศษเรื่อง “งานสร้างสรรค์ปัจจัยหลักทางด้านวิชาการเพื่อการพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ"
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14.10 – 14.40 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์ชีวิต 2  ตอนนาฬิกาทราย”

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เผ่าสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.40 – 15.10 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ เกมเพื่อการเรียนรู้,ตารางธาตุ (Game – based Learning : Periodic Table)”

  โดย    อาจารย์จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.10 – 15.40 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง"มิติของงานสิ่งทอ การทับซ้อนของเส้นใย"

  โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล
อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.40 – 16.10 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตีความบทเพลง Suite Persane โดย Andre Caplet”
  โดย   อาจารย์ดำริห์   บรรณวิทยกิจ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
16.10 – 16.30 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง  "การจัดสรรทุนสร้างสรรค์โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"

  โดย   ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
16.30 น. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง มอบผลงานภาพพิมพ์ เพื่อระดมทุนสร้างสรรค์ 69 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
17.00 – 18.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และนิทรรศการ
18.00 – 19.00 น. งานเลี้ยงรับรอง ณ หอศิลป์สนามจันทร์
19.00 – 21.00 น.

การแสดงบนเวทีภาคค่ำ
ณ เวทีการแสดงหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

หมายเหตุ

1. การบรรยายพิเศษจัด ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
2. เวลา 13.30 - 15.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาและภาพพิมพ์" ณ หอศิลป์สนามจันทร์

 
17 มกราคม 2556   
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.20 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง“โอกาสของศิลปากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

 

โดย นายภราเดช  พยัฆวิเชียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.20-11.10 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยกับ ASCC ในมิติทางวัฒนธรรม”

  โดย นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ และอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
11.10-12.00 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับธุรกิจการส่งออกของไทย”

  โดย นายสุวรรณ คงขุนเทียน
กรรมการผู้จัดการบริษัท โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการ Workshop
13.30 – 17.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย
กลุ่มสาขาศิลปะและศิลปประยุกต์
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

หมายเหตุ 1. เวลา 09.30 – 15.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา" ณ หอศิลป์สนามจันทร์
2. เวลา 14.00 – 17.00 น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบเสียงและศิลปะเสียง”
18 มกราคม 2556   
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.10 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การอนุรักษ์งานศิลปกรรมและโบราณสถานในประเทศไทย”

  โดย นายสหวัฒน์  แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร
10.10 – 10.40 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวความคิดและตัวอย่างการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีเพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น”

  โดย รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ
อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.40 – 11.10 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการอนุรักษ์”
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์
อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.10 – 11.40 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ในกระบวนการอนุรักษ์ศิลป์”

 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา  บุญเต็ม
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.40 – 12.00 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนางานอนุรักษ์ศิลปะภายในหอศิลป์”

 

โดย  นายสุชา ศิลปชัยศรี
(นักวิชาการช่างศิลป์) หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

  การบรรยายพิเศษจัด ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 


.

Download เอกสาร "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5"

วันที่ 25 มกราคม 2555

ทำไมประเทศเพื่อนบ้านจึงชังเรา โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ อดีตผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โดย ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยายพิเศษเรื่อง ปราสาทพระวิหาร:มรดกวัฒนธรรมฯ โดย ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

บรรยายพิเศษเรื่อง ปราสาทพระวิหาร:มรดกวัฒนธรรมฯ

ศิลปกรรมทางศาสนากับความสัมพันธ์ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดย คณาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปะในพุทธศาสนา ในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 19 โดย อ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 26 มกราคม 2555

เสวนาวิชาการเรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลาวพวน : จากเชียงขวางสู่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย โดย ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

‘ลาวครั่ง’ ชาติพันธุ์จินตกรรม โดย อ.ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“จากบ้าน-เรือนเวียงจันบ้านลาวเวียง” โดย ผศ.ดร.วันดี พินิจวรสิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“จากเมืองแถงสู่เมืองไทย จากไทดำสู่ลาวโซ่ง” โดย รศ.วีระ อินพังทัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ชุมชนและวัดโบราณชาวไตดอยในรัฐฉาน : พลังศรัทธาและอดีตที่รุ่งโรจน์ของชุมชนบนเส้นทางการค้าอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป” โดย อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 27 มกราคม 2555

“สมุนไพรไทยในเชิงธุรกิจ” โดย รศ.สินธพ โฉมยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ธุรกิจสปากับสมุนไพรไทย” โดย อ.ปัทมล อินทสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วีดีโอการบรรยายพิเศษ

Click for Download VDO >ทำไมประเทศเพื่อนบ้านจึงชังเรา  >ประสาทพระวิหารฯ

การแสดงหนังตะลุง โดย สุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ

บทความของนักศึกษาเกี่ยวกับหนังใหญ่วัดขนอน

                                   

 

เสื้อ ASIAN WISDOM ราคาตัวละ 250.- ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ สถาบันวิจัยฯ ม.ศิลปากร Tel. 082-360-3782 (ฝ้าย),084-098-3261 (กร)